Online backup

Online backup är en säker och kostnadseffektiv backuplösning online

ITC Online backup för säkerhetens skull. Med vår Cloud backup lösning får du en tjänst som är online, säker, kostnadseffektiv och lätt att använda. Säkerhetskopiering och backup schemaläggs och utförs automatiskt, bekräftelserapporter skickas till dig via e-post vid varje backup. För maximal säkerhet krypterar vi all datatrafik och lagring samt speglar din information till flera geografiskt skilda platser.

Online Backup som säkrar din information.

Vår online backup säkrar all din information automatiskt. Via den medföljande programvaran kan du snabbt och enkelt välja vad som skall säkerhetskopieras, hur ofta och när på dygnet backup skall ske. Du använder även backupprogrammet när du behöver återställa filer. All backup görs enkelt online.

Varför Online Backup?

Varför online backup? Det finns många sätt du kan förlora din data på. Du kan få fel på hårddisken eller råka ta bort en fil av misstag. Det kan börja brinna eller bli översvämning. Tjuvar kan komma över din dator. Hackare kan komma åt dina filer och utöva utpressning. Virus eller malware kan skada din dator eller filer. Har du online backup så har du backup av dina filer lagrat hos oss.

Vad är IT Connect Online Backup?

IT Connect Online Backup är ett säkert sätt att lagra kopior av datorfiler så att du inte blir av med dem om datorn går sönder, blir stulen eller hackad. Med vår online backup tjänst lagrar du kopior av dina filer på ett säkert sätt hos oss. Det innebär att du alltid har en eller flera säkerhetskopior sparade som du enkelt använder för att återställa din dator eller dina filer.

Kontakta oss och beställ idag

Tveka inte att kontakta oss om du har frågor eller funderingar kring Online Backup. Vi är experter på backuplösningar och cloud backups så du kan känna dig trygg och sova gott om natten i vetskap om att all din data är skyddad och lagrad på en extern backupserver. Skulle något hända så kan du enkelt återställa din data igen.


1. ALLMÄNT
Dessa allmänna villkor utgör bilaga till avtalet av tjänsten/tjänsterna (nedan ”Tjänsten”) som ITConnect Scandinavia AB (nedan ”ITC”) tillhandahåller till abonnemangsinnehavaren (nedan ”Kunden”)
Avtalet och dessa villkor är giltiga under abonnemangstiden av
Tjänsten. Abonnemangstiden påbörjas då avtalet undertecknas/ eller när tjänsten startas.


2. AVTALSTID
Tjänsten löper med 12 månaders bindningstid.
Uppsägning av avtalet skall ske skriftligen genom brev, e-post eller fax, senast tre månad före utgången av löpande avtalstid avtalet är annars för varje gång förlängt att gälla för avtalad förlängningsperiod.
Att låta bli att betala faktura är inte att betrakta som
uppsägning.


3. AVGIFTER
Avgiften för Tjänsten är lägst den som gällde vid avtalets tecknande. Avgiften indexeras årsvis enligt SCB IT- konsultprisindex. Om Kundens data ökar och den valda Tjänsten inte räcker till, äger ITC rätten att uppgradera Tjänsten till vad som krävs, eller ta betalt per gigabyte (GB). Kunden accepterar vid detta fall en prishöjning av Tjänsten – även under avtalstid. Tjänsten faktureras kvartalsvis i förskott.
Alla priser är angivna exklusive moms.
Betalning skall vara ITC tillhanda inom 30 dagar från
fakturadatum. Eventuella anmärkningar på fakturan skall göras inom 8 dagar annars anses Kunden ha godkänt fakturan. Vid utebliven betalning utsänds en påminnelse varvid Ni debiteras en påminnelseavgift om f.n.
50kr. Därtill kommer Ni att debiteras 2 % dröjsmålsränta per
månad. Sker inte betalning efter påminnelse övergår fakturan automatiskt för Inkasso hantering.


4. KUNDS ANSVAR
Kunden ansvarar för att vid användande av Tjänsten följa svensk lag och att inte bruka den på ett otillbörligt sätt. Kunden är ansvarig för innehållet i sina filer, databaser och meddelanden. Kunden ansvarar själv för att ha fungerande
teknisk utrustning samt att Kundens sida av Tjänsten fungerar.
Kunden ansvarar för sina kontouppgifter, lösenord och krypteringsnycklar. Det åligger Kunden att själv testa återställning av sina data. ITC rekommenderar att testa återställning av datat minimum två gånger per år. ITC rekommenderar även att minst en gång per år kontrollera om det finns någon ny version av klientprogramvaran och i så fall uppdatera till den. ITC kan efter beställning från Kunden hjälpa Kunden med återställningstest av datat samt uppdatering av klientprogramvaran mot ordinarie arvode. ITC kan även efter beställning från Kunden hjälpa Kunden med kontroll av backup rapport samt åtgärda eventuella fel mot ordinarie arvode. Kunden ansvarar för att lämnade företags- och adressuppgifter är korrekta.


5. AVSTÄNGNING AV TJÄNST
Obetald faktura medför automatisk avstängning av tjänsten. För att aktivera avstängd tjänst utgår en avgift om f.n. 300kr.
ITC äger rätt att stänga Tjänsten och slutfakturera Kunden för tid
fram till avtalsperiodens slut om det visar sig att Kunden
utnyttjat Tjänsten på ett otillbörligt sätt eller i övrigt brutit mot avtalet.


6. ANSVAR
Utöver de åtaganden som ITC ikläder sig enligt detta avtal, svarar ITC inte för någon förlust, skada eller följdskada, direkt eller indirekt, som drabbar Kunden eller tredje part. ITC ansvarar inte för fel orsakade av t.ex. driftsavbrott, bristande tillgänglighet, eller andra händelser beroende på förhållanden utanför ITCs kontroll eller force majeure. ITC är inte heller skyldigt att i andra fall ersätta skada som uppkommer om ITC handlat med normal aktsamhet. Skada eller förlust som kan uppkomma i andra fall, skall ersättas av ITC endast i den mån vållande ligger ITC till last och Kunden inte genom åsidosättande av någon förpliktelse eller på annat sätt varit vållande till skadan eller förlusten. Ersättning för skada utgår aldrig med högre belopp än 30 % av
prisbasbeloppet för innevarande år. ITC ansvarar för skada på sak eller person som vållats av eller uppkommit p.g.a. vårdslöshet
av ITCs personal och som täcks av för ändamålet tecknad
ansvarsförsäkring.


7. SUPPORT
Support ingår endast för Tjänsten som ingår i avtalet. Felsökning eller konfiguration av Kundens utrustning eller mjukvara ingår inte.


8. SERVICE OCH UNDERHÅLL
Nätägare, kommunikationsoperatörer samt ITC har rätt att göra tillfälliga avbrott i Tjänsten för service och underhåll. Tider för detta meddelas i förväg på ITCs, nätägares eller kommunikationsoperatörers hemsida.


9. AVTALETS UPPHÖRANDE
Vid avtalets upphörande sparas backupen i 14 dagar därefter raderas den.


10. INFORMATION OM BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER
ITC äger rätt att registerhålla Kundens uppgifter i den utsträckning som krävs för att kunna leverera de varor och tjänster som Kunden köper av ITC. ITC och andra företag ingående i samma koncern som ITC äger rätt att använda sig av de
kontaktuppgifter som ITC registerhåller för att sprida information om de varor och tjänster som bolagen tillhandahåller.
Kunden kan när som helst genom skriftlig anmälan till IT
återkalla samtycket avseende marknadsföring.


11. TVIST
Tvist i anledning av dessa villkor skall prövas enligt svensk rätt vid allmän domstol i Sverige.

Om ITConnect

ITConnect är ett IT-företag som tillhandahåller tjänster inom drift, hosting, webbutveckling, fiber och konsultation.

ITConnect säljer även datorer och komponenter, servrar, nätverksprodukter samt mjukvara.

it-connect-logo
Kreditvärdighet

Öppettider

Mån-Fre: 8.00 – 17.00

(lunch 12.00-13.00)

Edingsvägen 14

451 52 UDDEVALLA

Hitta hit

Kontakt

copyright © 2021, ITConnect scandinavia AB • cookie- och Integritetspolicy